Menų invazija į Vilniaus rotušę

„CreArt“ par­oda per Eu­ro­pą ke­liau­ja an­trą kar­tą. Šį­syk jo­je da­ly­vau­ja dvy­li­ka me­ni­nin­kų iš Eu­ro­pos, tarp jų trys lie­tu­viai – ta­py­to­jas Sau­lius Das­ti­kas, me­di­jų spe­cia­lis­tas, kri­ti­kas ir fo­tog­ra­fas Re­mi­gi­jus Venc­kus ir dai­li­nin­kė Pa­tri­ci­ja Gi­ly­tė.

Jų dar­bai ro­do­mi gre­ta me­ni­nin­kų iš Ru­mu­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos, Nor­ve­gi­jos, Aus­tri­jos, Če­ki­jos, Is­pa­ni­jos ir Kroa­ti­jos pro­jek­tų. Juos ku­ra­to­riai Joao Laia, Ro­sa Lleo ir Mi­gue­lis Ama­do at­rin­ko iš dau­giau nei šim­to par­aiš­kų, pa­teik­tų 2013 me­tų pa­bai­go­je.

Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas „CreArt“ pir­mą kar­tą įgy­ven­din­tas 2010 me­tais Is­pa­ni­jo­je, Val­ja­do­li­do mies­te. Da­bar ši kū­ry­bi­nių mai­nų prog­ra­ma, ga­vu­si be­veik 3,5 mln. eu­rų par­amą pen­ke­riems me­tams, vie­ni­ja de­šimt Eu­ro­pos vals­ty­bių ir dau­giau kaip du šim­tus me­ni­nin­kų. Try­li­ko­je mies­tų vei­kia re­zi­den­ci­jos, ren­gia­mos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, vyks­ta dis­ku­si­jos, ti­ria­ma­sis dar­bas, ati­da­ro­mos par­odos.

„Whi­te Noi­se, Black Word“ eks­po­zi­ci­ją su­da­ro de­vy­nio­li­ka dar­bų, ją par­eng­ti bend­ro­mis už­sie­nie­čių ir lie­tu­vių pa­stan­go­mis tru­ko sa­vai­tę. Pa­sak M. Ama­do, pa­vy­ko su­rink­ti ga­na tur­tin­gą par­odą. „Ji at­sklei­džia Eu­ro­pos re­gio­nų įvai­ro­vę, me­ni­nin­kai de­mons­truo­ja skir­tin­gas me­di­jas: skulp­tū­rą, ta­py­bą, pie­ši­nius, ins­ta­lia­ci­jas, gar­so ir vi­deo­dar­bus“, – var­di­jo ku­ra­to­rius.

Vi­deo­me­no, skulp­tū­ros ir per­for­ma­ty­vios skulp­tū­ros, ins­ta­lia­ci­jos sri­ty­se dir­ban­ti me­ni­nin­kė P. Gi­ly­tė par­odo­je pri­sta­to kū­ri­nį „Bal­tu­mo ba­lan­sas“. Tai įsi­ver­ži­mas į par­odi­nę erd­vę. Me­ni­nin­kė jai vie­nai ži­no­mu bū­du ant sie­nos pa­ka­bi­no daug vis­ko ma­čiu­sias Vil­niaus ro­tu­šės užuo­lai­das, o jų vie­to­je iš­sklei­dė at­si­vež­tas iš Ru­mu­ni­jos ir Tur­ki­jos. Lan­gus pa­puo­šė de­ko­ra­ty­vi­nė­mis snie­go gniūž­tė­mis. Ins­ta­lia­ci­ja at­gi­jo, ta­po dar gra­žes­nė, kai pa­ti me­ni­nin­kė, po­zuo­da­ma lzi­nios.lt fo­tog­ra­fei, už­si­li­po ant pa­lan­gės.

Prieš ke­lias sa­vai­tes Pa­mėn­kal­nio ga­le­ri­jo­je ta­py­to­jas S. Das­ti­kas ren­gė par­odą „Ci­vi­li­za­ci­ja vs kul­tū­ra“. Vie­nas in­diš­kos te­ma­ti­kos kū­ri­nys iš jos – „Fi­gū­ros prie Gan­gos“ – taip pat ro­do­mas Vil­niaus ro­tu­šė­je. Ta­py­to­jas vis dar ku­pi­nas ke­lio­nės po In­di­ją įspū­džių. „Man me­nas – su­bjek­ty­vaus, vi­di­nio pa­sau­lio iš­raiš­ka. Ką jau­ti, tas ir at­sisk­lei­džia dar­buo­se. Pa­tį nu­ste­bi­no juo­se pa­ma­ty­ti da­ly­kai. Iš pir­mo žvilgs­nio nie­ko keis­to ne­pas­te­bi­me – fi­gū­ros ir tiek. Ta­čiau vis lan­kė šiur­po­ka nuo­jau­ta. Ir ji pa­sit­vir­ti­no jau grį­žus iš In­di­jos. Su­ži­no­jo­me apie ten įvyk­dy­tus prie­var­tos ak­tus“, – sa­vo dro­bę ko­men­ta­vo ta­py­to­jas. S. Das­ti­kas ne­daž­nai ma­to­mas Lie­tu­vos par­odo­se, dau­giau ro­do­si Da­ni­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se.

Me­di­jų me­ni­nin­kas ir me­no kri­ti­kas R. Venc­kus pa­sta­ruo­ju me­tu itin stip­riai su­si­tel­kęs į eks­pe­ri­men­ti­nę fo­tog­ra­fi­ją. Vil­niaus ro­tu­šė­je jis ro­do vie­ną fo­tog­ra­fi­jos dar­bą iš cik­lo „Žvilgs­niai“. Klau­sia­mas apie „CreArt“ ga­li­my­bes, par­odos da­ly­vis at­krei­pė dė­me­sį į tarp­tau­ti­nį pro­jek­to sta­tu­są, at­si­ran­dan­čius ry­šius. „Tarp skir­tin­gų me­ni­nin­kų kū­ri­nių ir pats sa­ve ma­tai ki­to­kį. Ga­li pa­si­ti­krin­ti jė­gas“, – tei­gė R. Venc­kus. Gru­pi­nė­se par­odo­se jis da­ly­vau­ja ne­daž­nai, pri­ori­te­tą teik­da­mas au­to­ri­nėms. „Žvilgs­nių“ cik­las yra di­des­nio, se­no­kai ku­ria­mo pro­jek­to „Am­ne­zi­ja“ da­lis. Me­ni­nin­kas, su­grį­žęs prie sa­vo fo­tog­ra­fi­jų ar­chy­vo, at­krei­pė dė­me­sį į por­tre­tus, ku­rie anks­čiau jam ne­atro­dė itin ver­tin­gi. Su­pra­to, kad lai­ko tėk­mė pa­kei­tė jų reikš­mes ir pa­ties po­žiū­rį, ver­ti­ni­mą. „Vei­kia­mi am­ne­zi­jos mes nuo­lat šį tą pra­ran­da­me. Bet tai ska­ti­na at­kur­ti, pri­kur­ti, res­tau­ruo­ti pra­ei­tį. Taip pa­ma­žu im­ame kur­ti mi­ti­nį pa­sa­ko­ji­mą“, – tei­gė R. Venc­kus.

Par­oda „Whi­te Noi­se, Black Word“ Vil­niaus ro­tu­šė­je veiks iki rugp­jū­čio 17 die­nos. Po to lan­ky­sis Kroa­ti­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.